Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzynarodowa Kancelaria Prawna Szumska I Partnerzy Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. J. Ch. Szucha 3/2, 00-580 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie), 
 • marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia; uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług, 
 • realizacji ewentualnego newslettera, w przypadku, gdy zostawił/a nam Pan/Pani do tego celu adres e-mail; podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, 
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest przetwarzanie danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń. 

Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, 
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak dostawcy usług IT, dostawcy usług prawnych, podatkowych oraz księgowych, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi logistyczne i kurierskie, audytorzy zewnętrzni oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez Administratora danych usług, 
 • jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w koniecznym zakresie także inne osoby trzecie, w szczególności uprawnione organy państwowe. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 • do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy, zgodnie z ustawą o rachunkowości, 
 • Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi nam Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach, 
 • do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody w przypadkach, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda. 

Pani/Pana dane mogą być gromadzone w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy, 
 • podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne; odmowa podania danych uniemożliwi kontakt z Panią/Panem lub przesyłanie Pani/Panu treści marketingowych, w tym ewentualnego newslettera. 
 •  
 • Dane osobowe 

Na warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu:

 • Prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania sprostowania i uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, prawo usunięcia Pani/Pana danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator nie będzie mógł jednak usunąć ́ Pani/Pana danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne: (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się ̨ z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́. 
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator danych może nie uwzględnić́ sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́. 
 • Prawo do cofnięcia zgody w zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w oparciu o Pani/Pana zgodę,̨ ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku, kiedy Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu Administratorowi. 
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: [email protected]

Polityka cookies

Niniejsza polityka określa zasady korzystania przez niniejszy portal internetowy z plików cookies.

 • Niniejsza witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 
 • Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Międzynarodowa Kancelaria Prawna Szumska I Partnerzy Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. J. Ch. Szucha 3/2, 00-580 Warszawa. 
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 
 • W ramach niniejszej witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 • Operator niniejszej witryny informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych witryny. 

Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych w Międzynarodowa Kancelaria Prawna Szumska I Partnerzy Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. J. Ch. Szucha 3/2, 00-580 Warszawa.

 • Międzynarodowa Kancelaria Prawna Szumska I Partnerzy Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. J. Ch. Szucha 3/2, 00-580 Warszawa, zwana dalej „Kancelarią” przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 
 • We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Kancelarii w tym w sprawach związanych z realizacją praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane możliwy jest kontakt z Kancelarią za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].