Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

obowiązujący od dnia 25 kwietnia 2023 r.

Niniejszy Regulamin jest skierowany do Klientów korzystających ze Sklepu dostępnego pod adresem www.kancelaria-szumska.pl. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, zasady i tryb zawierania umów za pośrednictwem Sklepu oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

Sklep prowadzony jest przez spółkę pod firmą Międzynarodowa Kancelaria Prawna Szumska I Partnerzy Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. J. Ch. Szucha 3/2, 00-580 Warszawa., KRS: 0000998107, NIP: 7822915290, REGON 523441268.

§ 1. Definicje

 1. Formularz Zamówienia – funkcjonalność Sklepu pozwalająca Klientowi na złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wprowadzenie danych Klienta oraz określenie Usług mających być przedmiotem Umowy.
 2. Klient – każdy podmiot zawierający Umowę z Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Koszyk – funkcjonalność Sklepu pozwalająca Klientowi przed złożeniem Zamówienia na gromadzenie Usług mających być przedmiotem Zamówienia.
 5. Porada Prawna – porada prawna udzielana Klientowi przez Usługodawcę w ramach konsultacji telefonicznej, konsultacji online (tj. za pośrednictwem sieci Internet) albo bezpośredniego spotkania w siedzibie Usługodawcy.
 6. Produkt – dokument lub zbiór dokumentów, stanowiący treść cyfrową w rozumieniu UPK.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Sklep – zorganizowany system zawierania umów na odległość w rozumieniu UPK, stanowiący serwis internetowy prowadzony i utrzymywany przez Usługodawcę pod adresem internetowym: www.kancelaria-szumska.pl
 9. Umowa – zawierana albo zawarta za pośrednictwem Sklepu umowa o świadczenie pomocy prawnej, na podstawie, której Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi na rzecz Klienta, a Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny na rzecz Usługodawcy.
 10. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udzieleniu Klientowi Porady Prawnej lub dostarczeniu Klientowi Produktu.
 11. Usługodawca – spółka pod Międzynarodowa Kancelaria Prawna Szumska I Partnerzy Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. J. Ch. Szucha 3/2, 00-580 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000998107, NIP: 7822915290, REGON 523441268.
 12. UPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 13. Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia Umowy składane Usługodawcy przez Klienta za pośrednictwem Formularza Zamówienia.

§ 2. Kontakt z Usługodawcą

 1. Adres Usługodawcy: ul. Al. J. Ch. Szucha 3/2, 00-580 Warszawa
 2. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: sklep@kancelaria-szumska.
 3. Numer telefonu Usługodawcy: +48 22 307 46 27.

§ 3. Informacje podstawowe

 1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Usługodawca świadczy Usługi przy zachowaniu należytej zawodowej staranności i przestrzega zasad etyki adwokackiej, w szczególności Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, którego treść dostępna jest pod adresem https://www.ora-warszawa.com.pl/wp-content/uploads/2018/04/Kodeks-Etyki-Adwokackiej.pdf
 • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto, tj. uwzględniają podatek od towarów i usług.

§ 4. Zasady składania Zamówienia

 1. Składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu jest dostępne tylko dla Klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Unii Europejskiej. W razie sporu bądź jakichkolwiek wątpliwości dla umów zawartych za pośrednictwem sklepu zastosowanie ma wyłącznie prawo polskie.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy w pierwszej kolejności wybrać Usługę lub Usługi mające być przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”. Po wykonaniu tej czynności należy upewnić się, że w Koszyku zgromadzone są wszystkie wybrane Usługi, i kliknąć „Płatność”. Następnie należy wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych Klienta. Na koniec należy kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” oraz dokonać płatności za Zamówienie za pomocą bramki płatniczej dostarczanej przez Tpay.
 3. O potrzebie wystawienia przez Usługodawcę faktury Klient zobowiązany jest powiadomić Usługodawcę poprzez wypełnienie odpowiednich pól Formularza Zamówienia. Zgłoszenie takiej potrzeby jest równoznaczne z akceptacją na zastosowanie przez Usługodawcę faktury elektronicznej, która zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta podany w trakcie składania Zamówienia.

§ 5. Zawarcie i wykonanie Umowy

 1. Zawarcie Umowy między Klientem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia zgodnie z § 4 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej Klienta podany w trakcie składania Zamówienia stosownej wiadomości e-mail, zawierającej co najmniej oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Usługodawcą.
 3. W przypadku niedokonania przez Klienta płatności w dniu złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, a Umowa będzie uważana za niezawartą.
 4. Wykonanie Usługi polegającej na udzieleniu Klientowi Porady Prawnej następuje poprzez jednokrotne udzielenie Porady Prawnej w terminie uzgodnionym pomiędzy Klientem a Usługodawcą drogą mailową lub telefonicznie. ([email protected], +48 22 307 46 27).
 5. Klient uzyskuje możliwość uzgodnienia terminu udzielenia Porady Prawnej po uznaniu rachunku bankowego Usługodawcy należnością uiszczoną za Usługę.
 6. Klient może zmienić lub odwołać termin udzielenia Porady Prawnej drogą mailową lub telefonicznie.
 7. Jeżeli wybrany przez Klienta termin udzielenia Porady Prawnej będzie przypadał przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu, to dokonanie takiego wyboru terminu udzielenia Porady Prawnej będzie uważane za żądanie rozpoczęcia wykonywania Usługi polegającej na udzieleniu Klientowi Porady Prawnej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 8. Wykonanie Usługi polegającej na dostarczeniu Klientowi Produktu następuje poprzez udostępnienie Klientowi – za pośrednictwem Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta podany w trakcie składania Zamówienia – linku umożliwiającego dwukrotne pobranie Produktu w terminie dwóch dni od zawarcia Umowy. Udostępnienie powyższego linku następuje niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego Usługodawcy należnością uiszczoną za Usługę.
 9. W wypadku zamówienia produktu wymagającego indywidualnego opracowania zostanie on przesłany Klientowi w ciągu 14 dni roboczych od momentu, kiedy Wykonawca otrzyma komplet informacji i dokumentów od Klienta.

 

§ 6. Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy następujące Usługi drogą elektroniczną:

(a) udzielenie Porady Prawnej w ramach konsultacji telefonicznej,

(b) udzielenie Porady Prawnej w ramach konsultacji online (tj. za pośrednictwem sieci Internet),

(c) dostarczenie Produktu.

 1. Minimalne wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu to:

(a) komputer lub urządzenie mobilne (urządzenie końcowe),

(b) dostęp do Internetu,

(c) dostęp do poczty elektronicznej (e-mail),

(d) standardowa przeglądarka internetowa (np. Edge, Firefox, Chrome, Opera lub Safari).

 1. Minimalne wymagania techniczne do korzystania z Porady Prawnej w ramach konsultacji telefonicznej to:

(a) telefon.

 1. Minimalne wymagania techniczne do korzystania z Porady Prawnej w ramach konsultacji online (tj. za pośrednictwem sieci Internet) to:

(a) komputer lub urządzenie mobilne (urządzenie końcowe),

(b) mikrofon i głośniki,

(c) dostęp do Internetu,

(d) dostęp do poczty elektronicznej (e-mail),

(e) standardowa przeglądarka internetowa (np. Edge, Firefox, Chrome, Opera lub Safari).

 1. Minimalne wymagania techniczne do korzystania z Produktu to:

(a) komputer lub urządzenie mobilne (urządzenie końcowe),

(b) dostęp do Internetu (wyłącznie w celu pobrania Produktu),

(c) standardowe oprogramowanie umożliwiające odczytanie plików w formacie *.docx oraz *.pdf.

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych oraz korzystanie z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, netykietą oraz zasadami współżycia społecznego.

§ 7. Własność intelektualna

Produkty dostępne za pośrednictwem Sklepu są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.) i podlegają ochronie prawnoautorskiej. Wykorzystanie Produktu dostarczonego przez Usługodawcę w celu innym niż na własny użytek Klienta, w szczególności jego odpłatne bądź nieodpłatne rozpowszechnianie lub udostępnienie osobie trzeciej, wymaga uprzedniej i wyraźnej zgody Usługodawcy.

§ 8. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, ma prawo bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy, gdy udzielenie porady prawnej wymagało od Usługodawcy przygotowania w postaci analizy przesłanych dokumentów bądź analizy skomplikowanego stanu prawnego, Klient będzie zobowiązany do zapłaty ½ wynagrodzenia za spełnione w ten sposób świadczenie przed odstąpieniem od Umowy.
 5. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

(a) na podstawie, której Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi polegającej na udzieleniu Klientowi Porady Prawnej, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

(b) na podstawie, której Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi polegającej na dostarczeniu Klientowi Produktu, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 9. Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Sklepu lub świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 2. Reklamację można zgłosić drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: [email protected]
 3. Reklamacja powinna zawierać:

(a) dane identyfikujące Klienta,

(b) w razie możliwości numer Zamówienia,

(c) zwięzłe określenie przedmiotu reklamacji,

(d) zwięzłe określenie oczekiwań Klienta co do sposobu załatwienia reklamacji przez Usługodawcę,

(e) inne informacje, które Klient uzna za przydatne przy rozpoznawaniu reklamacji.

 1. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Usługodawca nie udzieli w tym terminie odpowiedzi na reklamację Konsumenta, reklamacja będzie uważana za uznaną.

 

§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich może mieć jednak miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę, ponieważ Usługodawca nie jest obowiązany na podstawie odrębnych przepisów do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami ani się do tego samodzielnie nie zobowiązał.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Sklep umożliwia zawieranie Umów wyłącznie w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Do zawartych Umów ma jednak zastosowanie Regulamin obowiązujący w chwili ich zawarcia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

W razie wątpliwości co do Regulaminu, prosimy o wiadomość na adres: [email protected]

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Międzynarodowa Kancelaria Prawna Szumska I Partnerzy Sp.k.

ul. Al. J. Ch. Szucha 3/2,

00-580 Warszawa.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Sklep korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w ustawieniach przeglądarki.